ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik van de ondertekening van de bestelbon – zoals opgemaakt door de verkoper – door de klant. Bij online bestellingen komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik van de verzending van de pro forma factuur in navolging van de elektronische bestelling van de klant door de verkoper naar laatstgenoemde. De algemene voorwaarden zijn gekend door de klant, gezien zij samen gecommuniceerd worden met elke bestelbon alsook op de ommezijde van de factuur en online vermeld worden. De verkoper aanvaardt in geen geval andere voorwaarden dan onderhavige voorwaarden, tenzij mits uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging door de verkoper verstrekt. De eigendom van de goederen gaat over op het ogenblik van de levering doch wordt uitdrukkelijk opgeschort tot de integrale betaling van de prijs voor de levering van de goederen, de intresten en de kosten. Het risico gaat over op de klant op het ogenblik van de contractsluiting. Vanaf dat ogenblik geschiedt elk transport van de goederen (zelfs franco) aldus op risico van de klant alsook op diens kosten
2. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik van de ondertekening van de bestelbon – zoals opgemaakt door de verkoper – door de klant. Bij online bestellingen komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik van de verzending van de pro forma factuur in navolging van de elektronische bestelling van de klant door de verkoper naar laatstgenoemde. De algemene voorwaarden zijn gekend door de klant, gezien zij samen gecommuniceerd worden met elke bestelbon alsook op de ommezijde van de factuur en online vermeld worden. De verkoper aanvaardt in geen geval andere voorwaarden dan onderhavige voorwaarden, tenzij mits uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging door de verkoper verstrekt. De eigendom van de goederen gaat over op het ogenblik van de levering doch wordt uitdrukkelijk opgeschort tot de integrale betaling van de prijs voor de levering van de goederen, de intresten en de kosten. Het risico gaat over op de klant op het ogenblik van de contractsluiting. Vanaf dat ogenblik geschiedt elk transport van de goederen (zelfs franco) aldus op risico van de klant alsook op diens kosten
3. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik van de ondertekening van de bestelbon – zoals opgemaakt door de verkoper – door de klant. Bij online bestellingen komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik van de verzending van de pro forma factuur in navolging van de elektronische bestelling van de klant door de verkoper naar laatstgenoemde. De algemene voorwaarden zijn gekend door de klant, gezien zij samen gecommuniceerd worden met elke bestelbon alsook op de ommezijde van de factuur en online vermeld worden. De verkoper aanvaardt in geen geval andere voorwaarden dan onderhavige voorwaarden, tenzij mits uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging door de verkoper verstrekt. De eigendom van de goederen gaat over op het ogenblik van de levering doch wordt uitdrukkelijk opgeschort tot de integrale betaling van de prijs voor de levering van de goederen, de intresten en de kosten. Het risico gaat over op de klant op het ogenblik van de contractsluiting. Vanaf dat ogenblik geschiedt elk transport van de goederen (zelfs franco) aldus op risico van de klant alsook op diens kosten
4. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik van de ondertekening van de bestelbon – zoals opgemaakt door de verkoper – door de klant. Bij online bestellingen komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik van de verzending van de pro forma factuur in navolging van de elektronische bestelling van de klant door de verkoper naar laatstgenoemde. De algemene voorwaarden zijn gekend door de klant, gezien zij samen gecommuniceerd worden met elke bestelbon alsook op de ommezijde van de factuur en online vermeld worden. De verkoper aanvaardt in geen geval andere voorwaarden dan onderhavige voorwaarden, tenzij mits uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging door de verkoper verstrekt. De eigendom van de goederen gaat over op het ogenblik van de levering doch wordt uitdrukkelijk opgeschort tot de integrale betaling van de prijs voor de levering van de goederen, de intresten en de kosten. Het risico gaat over op de klant op het ogenblik van de contractsluiting. Vanaf dat ogenblik geschiedt elk transport van de goederen (zelfs franco) aldus op risico van de klant alsook op diens kosten.

5. Gevallen van overmacht, oorzaken die bij onze leveranciers, vervoerders of bij de posterijen liggen, weersomstandigheden e.d., schorten de uitvoering van onze verbintenissen op. Bovendien kan de verkoper in dergelijk geval vrij opteren voor de ontbinding van de overeenkomst, zonder dat zulks aanleiding kan geven tot een schadevergoeding ten voordele van de klant.
6. In geval de klant aanhoudend in gebreke blijft, d.i. na het verstrijken van acht dagen na een ingebrekestelling per aangetekend schrijven, zal deze wanprestatie van de klant door de verkoper kunnen worden ingeroepen als een éénzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant. In geval van ontbinding of verbreking van de overeenkomst ten nadele van de klant, of ingeval de klant geheel dan wel gedeeltelijk de bestelling annuleert, zij het vóór of na de levering, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30 % op de overeengekomen totale prijs met een minimum van 150 EUR, onverminderd het recht van de verkoper om een grotere schade te bewijzen en een grotere schadevergoeding te vorderen. De door de klant betaalde voorschotten dienen in ieder geval nimmer teruggegeven te worden en blijven steeds en zonder enige uitzondering definitief verworven door de verkoper.
7. Door de verkoper, wordt geen enkele andere garantie verleend aan de klant dan de garantie van de fabrikant, waarvan de termijn en voorwaarden gespecificeerd worden in het garantiedocument dat aan de klant geleverd wordt, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen en vermeld in de bijzondere voorwaarden. Een gebeurlijk in bijzondere voorwaarden overeengekomen garantietermijn overschrijdt nimmer een kortere garantietermijn van de fabrikant. De klant wordt redelijkerwijze geacht om een eventueel zichtbaar gebrek vastgesteld te hebben en te melden uiterlijk binnen de 48 uur na de levering van de goederen; de klant neemt de verplichting op zich om de goederen binnen deze termijn te inspecteren. Na verloop van 48 uur na de levering van de goederen, wordt het gebrek, behoudens tegenbewijs, vermoed zich voorgedaan te hebben ná het tijdstip van de levering van de goederen. Op straffe van verval van zijn recht op garantie, dient de klant de verkoper dan wel de fabrikant elk gebrek onverwijld en schriftelijk te melden en dit uiterlijk binnen de acht dagen vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld. Het bewijs van deze tijdige melding berust bij de klant. De rechtsvordering van de klant op grond van de garantie verjaart na het verloop van zes maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld, dit evenwel zonder de termijn van de garantie van de fabrikant te overschrijden. Genieten in ieder geval geen enkele garantie: zichtbare gebreken; gebreken die de verkoper niet kende op het ogenblik van de levering; gebreken van geringe betekenis; gebreken die niet aanwezig waren op het ogenblik van de levering; gebreken die de klant kende of waarvan hij redelijkerwijze op de hoogte moest zijn op het tijdstip van de contractsluiting; abnormale vereisten voor de kwaliteit (kenmerken, eigenschappen, en afmetingen) en het gebruik van het goed, gelet op de aard van de goederen van dezelfde soort; gebreken ten gevolge van nalatigheid in hoofde van de klant, of ingevolge gebrekkig onderhoud, verkeerde installatie of gebruik of welkdanige transformaties uitgevoerd door de klant aan de geleverde goederen (niet-limitatieve opsomming).
8. De gebeurlijke nietigheid van een deel van een beding heeft geenszins de nietigheid van dat beding of de gehele algemene voorwaarden tot gevolg.
9. Geschillen aangaande de totstandkoming, de interpretatie of de tenuitvoerlegging van de overeenkomst worden uitsluitend naar het recht van de maatschappelijke zetel van de verkoper en door de rechtbanken en hoven van de maatschappelijke zetel van de verkoper beoordeeld.Echter, indien de domicilie of maatschappelijke zetel van de koper in Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland of België gelegen is, dan wordt de zaak uitsluitend naar het recht van de domicilie of maatschappelijke zetel van de koper en door de rechtbanken en hoven van de maatschappelijke zetel van de koper beoordeeld. In geval van samenhang, worden alle samenhangende geschillen desalniettemin uitsluitend naar Belgisch recht en door de rechtbanken en hoven te Brussel en het Vredegerecht van het kanton te Halle beoordeeld.

CARBOMAT GROUP

Een bedrijf dat doordenkt

Onze afdelingen